Namen Penine Istenič politike zasebnosti je, da vas seznanimo s tem:

• kdo obdeluje vaše osebne podatke,

• katere vaše osebne podatke zbiramo,

• zakaj obdelujemo vaše osebne podatke,

• koliko časa bomo shranili vaše osebne podatke in

• kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Kdo obdeluje moje osebne podatke?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je:

Istenič, d.o.o.

Celovška 72

1000 Ljubljana

DŠ: 94703329

MŠ: 5394376000


email: mark@istenic.si
Tel: 01 515 78 85
Web: www.istenic.si

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Pišite nam na:

  • PENINE ISTENIČ email: mark@istenic.si

Katere moje osebne podatke zbirate?

Upravljalec zbira naslednje vaše osebne podatke:

osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča);

kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (elektronski naslov (email), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije);

podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;

 Ponudnik ne zbira podatkov, ki se nanašajo na plačilo s kreditnimi karticami in jih uporabniki posredujejo preko spletnega mesta. Te podatke zbira izključno ponudnik plačevanja s kreditnimi karticami, to je Stripe.

Ponudnik ne zbira podatkov v zvezi s plačili s kreditno kartico, ki jih uporabniki posredujejo preko spletne strani. Te podatke zbira izključno ponudnik plačila s kreditno kartico, to je Stripe.

Zakaj obdelujete moje osebne podatke?

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite.

Upravljalec zbira in obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene:

Namen obdelavePodrobnejša obrazložitevPravna podlagaRok hrambe
Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbeSklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s upravljalcem, vključno s upravljalčevo izpolnitvijo vaših naročil, komunikacijo z vami, in izpolnitvijo drugih obveznosti upravljalca in/ali vaših obveznosti.Osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe. V primeru, da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za sklenitev pogodbe, si pridržujemo pravico, da naročilo izdelka odložimo ali prekličemo.Osebne podatke, ki jih Upravljalec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Upravljalec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju.
Neposredno obveščanje kupcev o izdelkih in drugih vsebinah preko emailaNa podlagi dane privolitve vas bomo obveščali o svojih storitvah in vsebinah preko emaila. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko poštnega naslova mark@istenic.si z besedo: ODJAVA.Vaše podatke obdelujemo, kadar nam za to podate izrecno privolitev. Vaše soglasje, lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam ponudnik nekaterih storitev ne bo mogel zagotavljati.Tiste osebne podatke, ki jih Upravljalec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika Upravljalec hrani do preklica te privolitve s strani posameznika.
Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov
Osebne podatke za opredeljen namen zbiramo skladno z zakonom.V primerih, ko pride med vami in Upravljalec do spora v zvezi s pogodbo hrani Upravljalec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.
Zakonske obveznostiVaše podatke zbiramo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (npr. shranjevanje računov za potrebe davčne zakonodaje).Obdelava na podlagi zakona.Osebne podatke ki jih Upravljalec obdeluje na podlagi zakona,hrani za obdobje, ki ga predpisuje področni zakon.

Ali boste moje podatke posredovali tretjim osebam?

Upravljalec lahko pri zagotavljanju naših storitev posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov zaupa drugim osebam skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Obdelovalci s katerimi sodeluje upravljalec so:

-ponudniki plačilnih sistemov: Stripe

-ponudniki poštnih storitev : DPD Slovenija

Ali boste na podlagi mojih osebnih podatkov izvajali profiliranje oziroma sprejemali avtomatizirane odločitve?

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?

Pravica do preklica soglasja

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje Upravljavcu na e-mail naslov: mark@istenic.si

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

  • Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico od upravljavca osebnih podatkov dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije.

Pravica do popravka osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico upravljalca opozoriti na netočne ali nepopolne podatke, ki jih upravljalec obdeluje v zvezi z vami, in hkrati doseči, da upravljalec netočne podatke popravi oziroma nepopolne dopolni ter tako obdeluje zgolj točne in popolne podatke.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, upravljalec pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

(d)osebni podatki so bili obdelani nezakonito,

(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,

(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

• Pravica do omejitve obdelave:

Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljalec omeji obdelavo, kadar obstaja eden od naslednjih primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

(c) ponudnik podatkov podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih potrebujete za uveljavitev, zasledovanje in obrambo pravnih zahtevkov,

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar:

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

  • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

 Brez poseganja v katerokoli drugo pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na e-mail naslov: mark@istenic.si

• Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je upravljalec o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Upravljalec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je upravljalec dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Objavljanje sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

30.5.2022

Inoltre, il sesso in queste persone può essere piacevole, perché l’orientamento non dipende dalle caratteristiche anatomiche. Ecco perché i tesuali sono in grado di sperimentare l’orgasmo. Forse l’auto-soddisfazione: secondo le stime dei https://farmaciaitalia24.net/acquistare-cialis-super-active-senza-ricetta-online/ hanno a che fare con la metà delle persone che si considerano assessuali.